Polityka prywatności

§1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niniejsza Polityka Prywatności ma zastosowanie do danych osobowych użytkowników serwisu internetowego (dalej określanych jako „Użytkowników”) działającego pod adresem www.x-projekt.com.pl (dalej określany jako „Serwis” albo jako „Portal”).
2. 2. Administratorem danych osobowych jest X-Projekt Projects& Development spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu (60-012) ul. Opłotki 23, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000592038, REGON 363236833, NIP 7822599989. Kontakt ze wskazanym Administratorem może Pan/Pani uzyskać w drodze listownej, mailowej (biuro@x-projekt.com.pl) lub telefonicznej (+48 61 847 50 71)(dalej określana jako „Usługodawca”).
3. Wszystkie pytania oraz wnioski dotyczące woli skorzystania z przysługujących Państwu praw, prosimy składać do naszego Inspektora Ochrony Danych – Pawła Sarnowskiego, na adres e-mail rodo@x-projekt.com.pl.
4. Ochrona danych odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a ich przechowywanie ma miejsce na zabezpieczonych serwerach.
5. Na potrzeby lepszego odbioru Polityki Prywatności termin „RODO” oznacza Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
6. Usługodawca szanuje prywatność Użytkowników odwiedzających stronę internetową www.x-projekt.com.pl Jak większość wydawców stron, Usługodawca zbiera adresy IP komputerów Użytkowników odwiedzających stronę i niezbędne informacje na temat korzystania z niej, jednak dane te wykorzystuje tylko i wyłącznie w celach technicznych i administracyjnych (z wyjątkiem usługi geolokalizacji Użytkownika, która pozwala skierować go na właściwe dla niego podstrony miejskie serwisów). Usługodawca nie usiłuje identyfikować Użytkowników.
7. Dane osobowe podawane w formularzu na landingpage’u są traktowane jako poufne i nie są widoczne dla osób nieuprawnionych.

§2. ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

1. Usługodawca jest administratorem danych Użytkowników. Oznacza to, że jeśli Użytkownika skorzysta z usług serwisu www.x-projekt.com.pl , to Usługodawca może przetworzyć jego następujące dane osobowe: imię, nazwisko, numer telefonu, adres korespondencyjny, adres e-mail, adres IP oraz dane zawarte w treści przesłanej do nas wiadomości, które otrzymujemy od Państwa wskutek Państwa dobrowolnej zgody.
2. Dane osobowe przetwarzane są:

a. zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych,
b. zgodnie z wdrożoną Polityką Prywatności,
c. w zakresie i celu niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści Umowy, zmiany bądź jej rozwiązania oraz prawidłowej realizacji Usług świadczonych drogą elektroniczną,
d. w zakresie i celu niezbędnym do wypełnienia uzasadnionych interesów (prawnie usprawiedliwionych celów), a przetwarzanie nie narusza praw i wolności osoby, której dane dotyczą:

I. w zakresie i celu zgodnym ze zgodą wyrażoną przez Użytkownika, jeśli dokonuje on zakupu oferowanego przez Usługodawcę,
II. w zakresie i celu zgodnym ze zgodą wyrażoną przez Użytkownika, jeżeli kontaktuje się on z Usługodawcą celem uzyskania informacji o ofercie Portalu i udostępnia przy tym swoje dane osobowe,
W przypadku wskazanym w pkt. II zbierane i przetwarzane są wyłącznie imię i nazwisko, adresy e-mail oraz dane podane w treści wiadomości e-mail.

Cel przetwarzania danych Podstawa prawna przetwarzania i okres przechowywania danych Zakres przetwarzanych danych
Wykonanie umowy lub podjęcie działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy Artykuł 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia RODO (wykonanie umowy)
Dane są przechowywane przez okres niezbędny do wykonania, rozwiązania lub wygaśnięcia w inny sposób zawartej umowy.
Zakres maksymalny: imię i nazwisko; adres poczty elektronicznej; numer telefonu kontaktowego; adres dostawy (ulica, numer domu, numer lokalu, kod pocztowy, miejscowość, kraj), adres zamieszkania/prowadzenia działalności/siedziby (jeżeli jest inny niż adres dostawy). W wypadku Użytkowników nie będących konsumentami Administrator może przetwarzać dodatkowo nazwę firmy oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP) Użytkownika.
Podany zakres jest maksymalny – w przypadku np. odbioru osobistego nie jest konieczne podanie adresu dostawy.
Marketing bezpośredni Artykuł 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia RODO (prawnie uzasadniony interes administratora)
Dane są przechowywane przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora, nie dłużej jednak niż przez okres przedawnienia roszczeń w stosunku do osoby, której dane dotyczą, z tytułu prowadzonej przez Administratora działalności gospodarczej. Okres przedawnienia określają przepisy prawa, w szczególności kodeksu cywilnego (podstawowy termin przedawnienia dla roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej wynosi trzy lata, a dla umowy sprzedaży dwa lata).
Administrator nie może przetwarzać danych w celu marketingu bezpośredniego w przypadku wyrażenia skutecznego sprzeciwu w tym zakresie przez osobę, której dane dotyczą.
Imię, nazwisko, adres poczty elektronicznej
Marketing Artykuł 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia RODO (zgoda)
Dane przechowywane są do momentu wycofania zgody przez osobę, której dane dotyczą na dalsze przetwarzanie jej danych w tym celu.
Imię, nazwisko, adres poczty elektronicznej
Udzielenie odpowiedzi na pytanie, skontaktowania się na wskazane dane do korespondencji Artykuł 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia RODO (zgoda)
Dane przechowywane są przez czas niezbędny do udzielenia odpowiedzi na pytanie, nie dłużej jednak niż jest to dozwolone przepisami powszechnie obowiązującego prawa.
Imię, nazwisko, adres poczty elektronicznej
Prowadzenie ksiąg podatkowych lub rachunkowych Artykuł 6 ust. 1 lit. c) Rozporządzenia RODO w zw. z art. 86 § 1 Ordynacji podatkowej tj. z dnia 17 stycznia 2017 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 201) lub art. 74 ust. 2 ustawy o rachunkowości tj. z dnia
30 stycznia 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 395).
Dane są przechowywane przez okres wymagany przepisami prawa nakazującymi Administratorowi przechowywanie ksiąg podatkowych (do czasu upływu okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego, chyba że ustawy podatkowe stanowią inaczej) lub rachunkowych (5 lat, licząc od początku roku następującego po roku obrotowym, którego dane dotyczą).
Imię i nazwisko; adres zamieszkania/prowadzenia działalności/siedziby (jeżeli jest inny niż adres dostawy), nazwa firmy oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP) Użytkownika.
Ustalenie, dochodzenie lub obrona roszczeń jakie może podnosić Administrator lub jakie mogą być podnoszone wobec Administratora Artykuł 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia RODO
Dane są przechowywane przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora, nie dłużej jednak niż przez okres przedawnienia roszczeń w stosunku do osoby, której dane dotyczą, z tytułu prowadzonej przez Administratora działalności gospodarczej. Okres przedawnienia określają przepisy prawa, w szczególności kodeksu cywilnego (podstawowy termin przedawnienia dla roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej wynosi trzy lata, a dla umowy sprzedaży dwa lata).
Imię i nazwisko; numer telefonu kontaktowego; adres poczty elektronicznej; adres dostawy (ulica, numer domu, numer lokalu, kod pocztowy, miejscowość, kraj), adres zamieszkania/prowadzenia działalności/siedziby (jeżeli jest inny niż adres dostawy).
W wypadku Użytkowników nie będących konsumentami Administrator może przetwarzać dodatkowo nazwę firmy oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP) Użytkownika.

3. Każda osoba, której dane dotyczą (jeżeli Usługodawca jest ich administratorem) ma prawo dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
4. Usługodawca zastrzega sobie prawo do przetwarzania danych Użytkownika po rozwiązaniu Umowy lub cofnięciu zgody tylko w zakresie na potrzeby dochodzenia ewentualnych roszczeń przed sądem lub jeżeli przepisy krajowe albo unijne bądź prawa międzynarodowego obligują nas do retencji danych.
5. Usługodawca ma prawo udostępniać dane osobowe Użytkownika oraz innych jego danych podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa (np. organom ścigania).
6. Usunięcie danych osobowych może nastąpić na skutek cofnięcia zgody bądź wniesienia prawnie dopuszczalnego sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych.
7. Dla prawidłowego funkcjonowania Portalu, w tym dla realizacji zawieranych umów konieczne jest korzystanie przez Administratora z usług podmiotów zewnętrznych (takich jak np. dostawca oprogramowania, kurier czy podmiot obsługujący płatności). Administrator korzysta wyłącznie z usług takich podmiotów przetwarzających, którzy zapewniają wystarczające gwarancje wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, tak by przetwarzanie spełniało wymogi Rozporządzenia RODO i chroniło prawa osób, których dane dotyczą.
8. Usługodawca może udostępniać dane osobowe innym podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa oraz przewoźnikom / spedytorom, podmiotom obsługującym płatności elektroniczne lub kartą płatniczą, dostawcom usług zaopatrującym Administratora w rozwiązania techniczne, informatyczne oraz organizacyjne, umożliwiające Administratorowi prowadzenie działalności gospodarczej, dostawcom usług księgowych, marketingowych, prawnych i doradczych.
9. Usługodawca korzysta z systemów analizy sieciowej, które mogą być wykorzystywane do tworzenia profilów Użytkowników. Za wyjątkiem powodów uzasadnionych względami marketingowymi i zgodą Użytkownika, profil Użytkownika nie będzie oznaczany jego imieniem i nazwiskiem ani też innym określeniem, które mogłoby pozwolić na jego bezpośrednią identyfikację. Systemy analizy sieciowej wykorzystują w swoich procesach pliki cookies.
10. Zbierane przez Usługodawcę dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu, w jakim zostały przekazane, w sposób zgodny z zakresem udzielonego przez Użytkownika zezwolenia oraz na podstawie i w granicach przepisów prawa. Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania jak również prawo do wniesienia pisemnego żądania zaprzestania przetwarzania danych osobowych. Poprawianie Danych Osobowych może być dokonywane poprzez kontakt Użytkownika z obsługą Portalu, zarówno drogą poczty tradycyjnej jak i pocztą elektroniczną.
11. Usługodawca informuje, że do danych osobowych Użytkownika dostęp mogą uzyskać również uprawnione organy państwowe w ramach kompetencji określonych właściwymi przepisami, w szczególności organy wymiaru sprawiedliwości (policja, prokuratura, sądy).
12. Usługodawca informuje, że anonimowo Użytkownik może jedynie przeglądać oferty pracy publikowane za pośrednictwem Portalu. Użytkownik nie może anonimowo lub za pośrednictwem pseudonimu rejestrować się jako pracownik ani aplikować do pracy za pośrednictwem Portalu. Do zarejestrowania się jako pracownik oraz aplikowania do pracy konieczne jest podanie danych osobowych określonych niniejszą Polityką.

§3. PLIKI COOKIES

1. Witryna www.x-projekt.com.pl używa cookies („ciasteczek”). Są to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwer www i przechowywane przez oprogramowanie komputera przeglądarki. Kiedy przeglądarka ponownie połączy się ze stroną, witryna rozpoznaje rodzaj urządzenia, z którego łączy się Użytkownik. Parametry pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył. Cookies ułatwiają więc korzystanie z wcześniej odwiedzonych witryn.
2. Gromadzone informacje dotyczą adresu IP, typu wykorzystywanej przeglądarki, języka, rodzaju systemu operacyjnego, dostawcy usług internetowych, informacji o czasie i dacie, lokalizacji oraz informacji przesyłanych do witryny za pośrednictwem formularza kontaktowego.
3. Zebrane dane służą do monitorowania i sprawdzenia, w jaki sposób Użytkownicy korzystają z naszych witryn, aby usprawniać funkcjonowanie serwisu zapewniając bardziej efektywną i bezproblemową nawigację. Monitorowania informacji o
Użytkownikach Usługodawca może dokonywać korzystając z narzędzia Google Analitics, które rejestruje zachowanie Użytkownika na stronie.
4. Cookies identyfikuje Użytkownika, co pozwala na dopasowanie treści witryny, z której korzysta, do jego potrzeb. Zapamiętując jego preferencje, umożliwia odpowiednie dopasowanie skierowanych do niego reklam. Usługodawca stosuje pliki cookies, aby zagwarantować najwyższy standard wygody serwisu www.x-projekt.com.pl , a zebrane dane są wykorzystywane jedynie wewnątrz organizacji Usługodawcy w celu optymalizacji działań.
5. Na witrynie www.x-projekt.com.pl Usługodawca wykorzystuje następujące pliki cookies:

a) „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach serwisu;
b) pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu;
c) „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych serwisu;
d) „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu użytkownika,
np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
e) „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

6. Użytkownik w każdej chwili ma możliwość wyłączenia lub przywrócenia opcji gromadzenia cookies poprzez zmianę ustawień w przeglądarce internetowej. Instrukcja zarządzania plikami cookies jest dostępna na stronie:
http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies
7. Użytkownik powinien mieć świadomość tego, że wyłączenie plików cookies może mieć wpływ na to jak będzie się wyświetlać strona w przeglądarce. Niedokonanie zmiany ustawień w zakresie cookies oznacza, że będą one zamieszczone w urządzeniu końcowym użytkownika, a tym samym Usługodawca może uzyskiwać do nich dostęp.
8. Korzystanie przez Użytkownika z Portalu bez zmiany ustawień przeglądarki oznacza akceptację przedstawionych wyżej zasad korzystania z plików cookies i zgodę na posługiwanie się nimi przez Usługodawcę.
9. Dodatkowe dane osobowe, zbierane są jedynie w miejscach, w których użytkownik wypełniając formularz wyraźnie wyraził na to zgodę. Powyższe dane zachowujemy i wykorzystujemy tylko do potrzeb niezbędnych do wykonania danej funkcji.

§4. OBOWIĄZYWANIE I ZMIANA POLITYKI PRYWATNOŚCI

1. Niniejsza Polityka prywatności obowiązuje od dnia 25 maja 2018 roku.
2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany polityki prywatności i polityki cookies w każdym czasie. Jednolity tekst polityki prywatności i polityki cookies po zmianach będzie dostępny w na stronie głównej Portalu w zakładce „polityka prywatności”. Każda zmiana polityki prywatności i cookies będzie widoczna w zakładce „Polityka Prywatności” na stronie głównej Portalu.

§5.INFORMACJE O PRZETWARZANIU DANYCH

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest X-Projekt Projects& Development spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu (60-012) ul. Opłotki 23, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000592038, REGON 363236833, NIP 7822599989. Kontakt ze wskazanym Administratorem może Pan/Pani uzyskać w drodze listownej, mailowej (biuro@x-projekt.com.pl) lub telefonicznej (+48 61 847 50 71).
2. Inspektorem Ochrony Danych jest Paweł Sarnowski. Kontakt z Inspektorem może Pani/Pan uzyskać w drodze mailowej (rodo@x-projekt.com.pl), telefonicznej (+48 537 450 560) lub listownej X-Projekt ul. Opłotki 23, 60-012 Poznań.
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) – f) w celu:

a) zawarcia, wykonania, rozwiązania umów lub innych czynności prawnych – w tym zakresie dotyczy to wszystkich czynności przygotowawczych poprzedzających zawarcie umowy, w tym analizy jak i czynności w procesie zawierania umowy, wykonywania lub rozwiązywania umowy;
b) wykonania czynności stosownie do zgody udzielonej przez osobę, której dane dotyczą o ile przetwarzanie jest oparte o zgodę;
c) wykonywania zadań w interesie publicznym w zakresie wynikającym z przepisów prawa;
d) wykonania ciążących na Administratorze obowiązków prawnych np.: wystawiania i przechowywania faktur oraz dokumentów księgowych w terminie i formie przewidzianej przez prawo;
e) ustalenia, obrony i dochodzenia roszczeń;
f) tworzenia analiz, zestawień i statystyk na potrzeby wewnętrzne administratora;
g) w pozostałych celach związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą oraz do wypełniania prawnie usprawiedliwionych celów Administratora, w tym marketingu, dokonania rozliczeń finansowo – księgowych, terminowej dostawy zakupionych towarów, obsługi ewentualnych reklamacji, prawidłowego montażu zakupionych materiałów, windykacji należności.

4. Pani/Pana dane będą przechowywane przez okres 5 lat licząc od końca roku w którym dokonano transakcji zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2018 r., poz. 395 t.j.).
5. Administrator może udostępnić dane osobowe następującym kategoriom podmiotów:

a) podwykonawcom, czyli podmiotom, za pomocą których podmiot realizuje własne zobowiązania jak np. przewoźnicy, biura rachunkowe, operatorzy systemów płatności lub firmy windykacyjne,
b) podmiotom świadczącym usługi marketingowe i szkoleniowe,
c) właścicielom platform informatycznych, w których są przechowywane dane osobowe,
d) organom władzy publicznej, jeżeli wymagają tego obowiązujące przepisy prawa.

6. Ma Pani/Pan prawo do:

a) żądania dostępu do swoich danych osobowych;
b) żądania usunięcia swoich danych osobowych;
c) żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych;
d) wniesienia żądania zaprzestania przetwarzania swoich danych osobowych;
e) sprostowania swoich danych osobowych;
f) przenoszenia swoich danych;
g) prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
h) wniesienia sprzeciwu do organu nadzorczego, gdy Pani/Pan uzna, iż przetwarzanie dotyczących Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO.

7. Pani/Pana nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.
8. Pani/Pana dane osobowe nie będą służyć zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne jednak niezbędne do zawarcia i wykonania umowy.